Mette Gadegaard,
Direktør

Vi tilbyder bl.a: 

 • Misbrugsbehandling
 • Unge behandling
 • Aktivering
 • Terapi forløb
 • Kriminalitetsbehandling

Ring mig op

11 + 6 =

Velkommen til DropUd

Tak fordi du valgte at kigge forbi!

DropUd er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med intensiv aktivering, misbrugsbehandling til voksne samt misbrugsbehandling/ dagtilbud til unge mellem 14-18 år.

Vores målgrupper omfatter udsatte borgere med psykosociale problemer af forskellig art. Vi er særligt specialiserede i borgere med misbrug, kriminel løbebane, udreagerende adfærd, bandetilknytning og visse psykiatriske diagnoser og har egne psykologer samt en ekstern psykiater tilknyttet.

Herudover har vi mere skrøbelige borgere, som har behov for en særlig, individuelt tilrettelagt indsats. Et forløb skræddersys altid, så det bedst matcher borgerens behov. Er du henvist af kommunen sker dette i samarbejde med borgeren selv og dennes sagsbehandler.

Alle borgere i DropUd har mulighed for at benytte DropUds telefoniske døgnvagt, ligesom et udkørende team er knyttet til de fleste af vores forløb.

DropUd har afdelinger beliggende i henholdsvis Taastrup, Odense samt på Statsfængslet Søbysøgård og Statsfængslet Ringe på Fyn.

Jeg håber, at du vil finde nyttig viden og få et indblik i, hvordan vi arbejder i DropUd. Hvis du klikke over på vores egen hjemmeside, kan du blandt andet se DropUd’s afdelinger og medarbejdere samt læse mere om DropUd’s ydelser og metoder. Herudover vil du kunne finde relevant information om DropUd’s kvalitetssikring, nyhedsbreve og aktivitetskalender.

Bedste hilsner

Mette Gadegaard,
Direktør

 

Vi tilbyder

Misbrugsbehandling, voksne over 18 år

DropUd har igennem en årrække arbejdet med borgere, der ikke har magtet at fastholde ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet pga. et afhængighedsforhold eller et decideret misbrug af stoffer eller alkohol.

Vi har løbende overfor disse borgere tilbudt undervisning i afhængighed samt tilbagefaldsforebyggende undervisning ved DropUd’s psykolog som parallelindsats til aktiveringsindsatsen.

Da vi i DropUd dels ønskede at opkvalificere denne indsats, dels havde kompetencerne og den behandlingsmæssige erfaring i personalegruppen, blev vi i 2011 godkendt som misbrugsbehandlingstilbud til personer over 18 år efter Servicelovens § 101 af Høje-Taastrup kommune. Tilbuddet findes på Tilbudsportalen.dk.

Vi tilbyder således et kvalificeret tilbud om misbrugsbehandling jf. Servicelovenes § 101. Dette med henblik på en samlet livsforandring hen imod et – for den enkelte borger – bedre liv.

DropUd Voksenbehandling er tænkt til primært at stå alene, men vi har en forventning om, at behandlingen vil kunne opnå størst mulig gennemslagskraft, hvis den kombineres med de øvrige aktiviteter, som er indeholdt i DropUd Beskæftigelse. Ofte oplevede vi, at de borgere, som havde været introduceret til vores løsningsfokuserede og fremadrettede metoder, oplevede sig selv sat tilbage i kontakten med andre behandlingstraditioner. Derfor tilbydes en misbrugsbehandling, som også har et fremadrettet og aktivt sigte på den videre tilværelse – udenfor og efter misbruget.

DropUd Voksenbehandling er et socialt misbrugsbehandlingstilbud, der ikke indbefatter lægelig substitutionsmedicinering eller andre lægelige ydelser. DropUd misbrugsbehandling kan enten bestå af et individuelt samtaleforløb eller som gruppeforløb.

Hvis der er borgere, der fordrer substitutionsbehandling, henviser vi til de respektive kommunale misbrugsbehandlingscentre, som kan forestå denne type misbrugsbehandling.

Vi kan evt. samarbejde omkring den sociale behandling eller tilbyde parallel-forløb til borgere, der deltager i medicinsk substitutionsbehandling i andet regi – men aldrig forestå selve denne medicinske del af behandlingen.

Terapiforløb

DropUd’s psykologer tilbyder individuel udredning og terapiforløb på kognitiv, narrativ eller psykodynamisk basis og varetager anerkendte tests efter behov.

DropUd’s forløb vil blive tilrettelagt efter individuelt identificerede kompetencer, potentialer og problemer, således at den enkelte borger modtager støtte, hvor det er nødvendigt, og udfordringer hvor det er muligt. Herved tror vi på, at vi kan understøtte den individuelle udvikling i retning mod bedre håndtering af livets udfordringer, frem for den typisk oplevede fastfrosne tilstand, uden synlige muligheder for forandring.

Vi vil som det første sikre adækvat opgaveforståelse, både for os og for borgeren, så vi er enige om, hvad der er status quo, samt hvor vi gerne skulle arbejde os hen med indsatsen. Vi sikrer denne opgaveforståelse med en adaptiv screeningsmodel, hvor vi kan gå i dybden, hvis der opstår behov for en decideret udredning, testning etc. indenfor f.eks. psykiske, psykiatriske eller fysiske problemstillinger.

Dette gør vi ved løbende at udfordre, hvor det er muligt, samt støtte hvor det er nødvendigt, ift. sikring af fortsat progression og udvikling for den enkelte borger.

Misbrugsbehandling unge

DropUd UngeBehandling er godkendt som misbrugsbehandlingstilbud jf. Lov om social service § 101 samt godkendt som dagtilbud for unge under 18 år jf. Lov om social service § 52 stk. 3 nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 6, nr. 8 og nr. 9. Dvs. at DropUd UngeBehandling har følgende typer af tilbud: Misbrugsbehandling, dagtilbud, praktisk/ pædagogisk støtte, kontaktperson, formidling af praktiktilbud samt rådgivning til støtte for den unge. Derudover tilbydes mulighed for familiebehandling. DropUd har UngeBehandling i afdelingen i Taastrup samt en afdeling i Køge. DropUd UngeBehandling findes yderligere beskrevet på www.tilbudsportalen.dk.

DropUd UngeBehandling er et tilbud til unge mellem 14 – 18 år, der ønsker at ændre på deres nuværende situation, hvor misbrug, overforbrug eller skadelig adfærd i forbindelse med rusmidler truer nutid og fremtid. DropUd udreder, behandler, underviser og yder socialpædagogisk støtte ud fra et ganske rummeligt og helhedsorienteret perspektiv via individuelle behandlingssamtaler, behandlingsgrupper og aktiviteter.

Behandlingen faciliteres gennem genkendelige rammer og opgaver samt kærlige, tydelige og professionelle voksne. Vægtning af ”det fælles tredje” og relationen som værktøj prioriteres derfor højt. Det særlige ved DropUd’s ungebehandling er, at behandlings- og uddannelsesperspektivet supplerer hinanden fra begyndelsen som ”to ben”, der sikrer fremdriften. Det er altid hensigten at afklare og arbejde på en konstruktiv plan for deltagerens fremtid. Typisk er behandlingsforløbet afsluttende med en uddannelses- eller beskæftigelsesplan, som udarbejdes i tæt samarbejde med den unges kommunale UU-vejleder.

SKP-støtte, udredning, terapi og døgnvagt, både telefonisk og udkørende, er indeholdt i tilbuddet. Forløbet er så intensivt, at det ofte benyttes som alternativ til anbringelse.

DropUd Ungebehandling tilbyder

 • Ambulant dagbehandling af unge med begyndende misbrug, kriminel løbebane, bandetilknytning og/ eller andre psykiske eller sociale udfordringer
 • Ambulant behandling af unge med visse psykiatriske diagnoser
 • Ambulant behandling af fodlænkeafsonere samt ved løsladelse, ungdomssanktioner etc.
 • Behandling i samspil med et eventuelt uddannelsesforløb
 • Udkørende team af støttepersoner med faglige kompetencer indenfor misbrugsbehandling
 •  telefonisk døgnvagt og udkørende team (døgnberedskab)
 • Særligt udredende forløb i en utraditionel ramme
 • En psykolog- og psykiatrifaglig forståelsesramme og en høj grad af misbrugsekspertise inddraget i behandlingen
 • Psykologiske udtalelser, psykiatriske udredninger, testning og terapi
 • Familieterapeutiske forløb
 • Støtte-kontaktperson og efterværn
 • Månedlig forældreaften for de unges forældre
Beskæftigelse

DropUd’s beskæftigelsesindsats retter sig imod følgende målgrupper:

 • Borgere med sociale eller psykiske problemer
 • Borgere med misbrug
 • Borgere med kriminel tankegang og adfærd
 • Borgere med udadreagerende adfærd
 • Borgere med bandetilknytning
 • Borgere med ADHD eller visse andre psykiatriske diagnoser
 • Fodlænkeafsonere

Læse mere om de forskellige muligheder i nedenstående.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Du er velkommen til at ringe til os på 3111 0200.

Værdigrundlag

DropUd’s værdigrundlag har til formål at give indsatsen et tydeligt værdibaseret udgangspunkt. Denne konkretisering af værdigrundlaget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem DropUd’s værdier, teoretiske referenceramme, politikker samt praksis.

Værdigrundlaget er blevet skabt via medinddragelse af brugerne i samarbejde med de daværende brugere på DropUd’s ”Brugerdag 2009”. Her brugte personale og brugere en dag på i fællesskab at samle ideer og erfaringer, som efterfølgende på en personaledag blev kogt ned til det værdigrundlag, som fremstår herefter.

Vi har DropUd’s værdigrundlag som et punkt på de årlige brugerdage, hvor kritik, ideer og en mundtlig evaluering foretages. Eventuel revision implementeres umiddelbart efter.

DropUd har et S.M.U.K.T. værdigrundlag

 • Sundhedsbevidst
 • Motivationsskabende
 • Udviklingsorienteret
 • Kærlig og glædesspredende
 • Tillidsvækkende

Disse værdier udtrykker DropUd’s menneskesyn samt fundamentet for DropUd’s måde at arbejde på. Hver enkelt medarbejder arbejder med udgangspunkt i disse værdier og lader sin personlige stil give brugerne en oplevelse af respekt og forståelse. Værdierne tages op til revision hvert år på den årlige personaledag.

Nærmere forklaring af de 5 grundlæggende værdier følger:

Sundhedsbevidst:

i forhold til alle livets facetter – dvs. fx: Fysisk sundhed i form af en opmærksomhed på kost, fysisk træning og udholdenhed. Psykisk sundhed i form af en opmærksomhed på indre balance, værdier, psykisk helbred, stress-bevidsthed, vredes- og konflikthåndtering på en sund måde etc. Økonomisk sundhed i relation til nuværende økonomiske virkelighed, nuværende præmisser ift. evt. gæld, forholden sig til afdrag på samme etc., samt en fremadrettet fokusering på at sætte ”tæring efter næring”, budgetstyring etc. relationel sundhed – med fokus på familie, netværk og interesser – både fremadrettet, men også ift. nuværende situation.

Motivationsskabende:

i forhold til mål, midler og metode for at opnå disse. Det være sig accept og overvindelse af nuværende udfordringer, samt opbygning af kompetencer til fremadrettet selv at kunne overvinde udfordringer og modstand. Vi ønsker at skabe en ånd af motivation, som holder efter indskrivningen i DropUd’s tilbud (empowerment-tanken).

Udviklingsorienteret:

i vores tilgang til borgerne. Vi vil altid sikre, at den enkelte opnår optimalt udbytte af deltagelsen, således at de udvikler sig mest muligt hen imod deres sigte med deres livs-forandring. Vi vil søge at understøtte dem i mødet med udfordringer, således at de på sigt opnår kompetencer og kvalifikationer som kan sikre dem størst mulig chance for succes med deres mål i livet.

Kærlig og glædesspredende:

i mellemmenneskelig tilgang, som skal forstås både billedligt talt og i praksis i mødet mellem mennesker. Vi sæter pris på en empatisk og venlig tilgang, hvor vi giver udtryk for f.eks. gensynsglæde med et håndtryk eller et kram, alt efter grad af intimitet og selvsikkerhed mellem pågældende medarbejder og borger. Hvis vi har en god relation, er det ofte med til at sprede glæde og en følelse af menneskelig accept, hvis man mødes af et empatisk og smilende menneske. DropUd har stor glæde af at se de ofte store forandringer det giver, både i humør og relationsstil, når enkelte borgere har været ”udsat” for den empatiske og respektfulde tilgang vi har i DropUd’s afdelinger.

Tillidsvækkende:

i enhver omgang med borgerne. DropUd lægger stor vægt på at sikre tillid og gensidighed ift. fx overholdelse af indgåede aftaler, sikring af forståelse og relationel motivation for eventuelle irettesættelser eller forandringsforslag / forslag til ændringer i relationsstil etc.

Vi vil gøre, hvad der står i vores magt for at sikre, at borgerne i DropUd’s tilbud oplever at de kan have tillid til os – både i behandlingsmæssig forstand, men også i menneskelig forstand. Ved på denne måde at møde dem med tillid, udviser vi også en tydelig mulighed for at de gør det samme – møder os med tillid.

DropUd ånden

Ud over det overordnede værdigrundlag, har vi i DropUd også opbygget kompetencer i personalegruppen til at håndtere langt de fleste situationer, der kan tænkes at opstå i arbejdet med psykosocialt udsatte mennesker.

Dette resulterer i en tilgang til de indskrevne i DropUd’s aktiviteter og tilbud, som vi over tid har identificeret som en særlig ”DropUd Ånd”.

Hvad gør et tilbud rart at komme ind i? Hvordan bliver mødet mellem menneske og et tilbud som DropUd både rart og udviklende?

Vi har i fire punkter forsøgt at beskrive dette.

Vi har i DropUd gjort det til vores mål at møde mennesker i ”deres eget udgangspunkt / møde dem i øjenhøjde”. Vi er nysgerrige på, hvem de er som personer, hvilke ressourcer, styrker og eventuelle udfordringer, de lever med. Vi vil på baggrund af en fælles snak og undersøgelse af det nuværende ståsted identificere konkrete udfordringer, relevante og realistiske ressourcer, og herefter lave en individuelt tilrettelagt udviklingsplan.

Vi mener, at det er vores ansvar at tilbyde hjælp, som også opleves og føles som hjælp – ikke som hverken kontrol eller straf. Det er vores ansvar at finde de bedste ressourcer i DropUd til den givne person, så forløbet bliver så godt som muligt for alle.

Vi ved af erfaring og ved løbende at spørge vores brugere, at følelsen af at være blevet set, hørt og forstået er utroligt vigtig for at kunne udvikle sig,

Vi arbejder med ”rigtige mennesker” – og du bliver aldrig et nummer eller ren statistik i DropUd.

Det vigtigste udgangspunkt for at kunne give og modtage hjælp er et tillidsforhold; noget vi er gode til selv at indgå i og lære videre til andre via gensidig tillid og respekt.

Vi er stolte af vores arbejde og tør dele glæden med de mennesker vi samarbejder med.

Anerkendelse og fokus på progression giver en rar stemning med fokus på udvikling, indsats og menneskelig styrke. Ofte oplever vi mennesker, som bliver overraskede over deres egen styrke, når de fx formår en forandring eller udvikling, som de tidligere har prøvet at opnå uden succes. Hvis vi har succes i samarbejde med en person, er vi også villige og i stand til at beskrive, hvor vi oplever begrænsninger for samarbejdsmulighederne – egne, ydre eller hos personen.

Vi ser det som vores pligt at støtte op om mennesket, selv om dets udvikling ikke længere skal foregå i vores regi. Vi bestræber os derfor på altid at levere fyldestgørende beskrivelser og faglige vurderinger af vores forløb samt give et fremadrettet perspektiv.

Metoder i arbejdet

Den anerkendende tilgang

 1. Brugeren mødes positivt i øjenhøjde og svagheder bliver ikke udstillet.
 2. Skille adfærd/ tankegang og intension ad. Anerkendelse af den positive intension bag en hver adfærd/ tankegang. Hermed skabes en positiv selvforståelse/ selvoplevelse.
 3. Anerkendelse af forsøgte mestringstiltag, uafhængig af resultat (det er ikke en fiasko fordi det ikke lykkes, bare feedback).
 4. Fokus på og anerkendelse af en hver positiv (hensigtsmæssig) adfærd/ tankegang.
 5. Synliggørelse af handlemuligheder og dermed skabe mulighed for ændring af reaktionsmønstre.

Løsningsfokuseret metode

 1. Fremadrettet (man behøver ikke kende årsagen for at finde løsningen).
 2. Fokus på mål, handlemuligheder, eksisterende ressourcer og kompetencer (klienten rummer selv løsningen).
 3. Positiv erfaringsdeling (fokus på allerede opnåede resultater eller positive erfaringer).
 4. Motivationsafklaring: Fokus på positivt udbytte og adfærden bag.
 5. Systemisk tankegang (forståelse for at alting hænger sammen).

Kognitiv metode

 1. Fokus på samspillet mellem handlinger, tanker, følelser og kropslige fornemmelser.
 2. Fokus på brugerens egen refleksion (relationen mellem brugeren og dennes måde at forholde sig til det aktuelle emne på).
 3. Udforske og udfordre forhindringer. Herunder afklaring af bevæggrunde (sekundær gevinst) samt konsekvenser.
 4. Konstruktivt udfordrende (fokusskifte, perspektivskifte, reframing, meta kommunikation, positionsskifte).
 5. Mål: Ændring af fejlagtige antagelser/ tankemønstre (uhensigtsmæssige forholdemåder til omverdenen). Ændring af uhensigtsmæssige reaktioner/ handlinger. Udvidelse af handlerepertoire.
Medbestemmelse

DropUd’s politik for brugernes medbestemmelse

I DropUd lægger vi vægt på at sikre, at vores brugere får mest mulig indflydelse på deres eget liv. For at kunne realisere dette, skræddersys der altid et individuelt tilbud til den enkelte bruger, med udgangspunkt i hans eller hendes specifikke ressourcer, ønsker, udfordringer og tidligere gode erfaringer. jf. § 16 om medbestemmelse SEL

For at realisere indsatsen vil DropUd:

 • Gøre det synligt hvilke muligheder og indflydelse den enkelte bruger har i det enkelte tilbud.
 • Arbejde for at den enkelte bruger har en ukompliceret adgang til støtte og rådgivning i alle døgnets 24 timer.
 • Understøtte brugeren i at udøve sin medbestemmelse og sine muligheder for at indgå i fællesskaber.

Brugerne bliver inddraget i tilrettelæggelsen af dagligdagen i DropUd, for at give brugeren mest mulig medindflydelse på eget liv og dermed styrke brugerens selvværd, selvtillid, selvrespekt og selvstændighed.

Konkret udmønter DropUd’s politik om brugernes medbestemmelse i:

 • Brugermøder
 • Årlig brugerdag
 • Underskrivelse af udviklingsplan
 • Udfyldelse af forandringsskema (hvor tilfredsheden med medbestemmelsen indgår)

Brugerens indflydelse på sin hverdag i DropUd

I brugerens opstartsfase præsenteres vedkommende for alle DropUd’s aktiviteter og er ud fra dette med til at udarbejde et personligt ugeskema under hensyntagen til præferencer og udviklingsmuligheder. DropUd kommunikerer muligheden for medbestemmelse i de enkelte tiltag i dagligdagen, hvor brugeren altid har mulighed for at komme med forslag til indhold i de enkelte aktiviteter og deltage i planlægningen af disse. Samtidig sikrer DropUd, at ugeskemaet indeholder relevante aktiviteter set fra et arbejdsmarkeds- og uddannelsesrettet perspektiv.

Nætværk

Netværk (tidl. brugere)

Forhenværende deltagere i DropUd har iværksat den frivillige netværksgruppe, ”DropInd”. De DropInd ansvarlige er alle i arbejde, praktik eller under uddannelse med ønske om at fastholde en positiv udvikling og relation til DropUd. Her tilbyder forhenværende deltagere at give erfaringer videre til nuværende brugere af DropUd, bl.a. ved at netværke med dem udenfor almindelig arbejdstid.

Personale

I DropUd vægter vi uddannelse og heraf følgende faglighed utrolig højt!

I DropUd har vi et tværfagligt team bestående af psykologer, socialrådgivere, skolelærere og pædagoger. Vi har et højt fagligt niveau, er blevet akkrediteret som landets første aktiveringstilbud og har i 2011 afsluttet en omfattende ekstern evaluering & effektmåling. Vi har det rigtig godt med hinanden og med de unge og voksne, som vi har med at gøre!

Personalet modtager undervisning samt ad hoc opkvalificering med baggrund i DropUd’s overordnede kompetenceplan, som revideres hvert år.

DropUd har praktikaftaler med flere uddannelsessteder og har derfor i perioder fagrelevante studerende.

Fælles for os er:

 • Et positivt livssyn
 • Indføling
 • Engagement
 • Høj faglighed

Socialt ansvar

I DropUd er det vigtigt for os at tage et socialt ansvar. Det gør vi ved også selv at ansætte fleksjobbere og pædagogmedhjælpere, der i løbet af deres ansættelse tilbydes relevant uddannelse og kurser. Ligeledes har DropUd ad hoc praktikanter, både akademiske praktikanter, socialrådgiverpraktikanter samt virksomhedspraktikanter. Vi tager dette sociale ansvar, både fordi vi mener, det er vigtigt at være med til at skabe rammerne for et rummeligt arbejdsmarked, men også fordi vi oplever en stor værdi i de forskellige typer af ansættelser.

Uopfordrede ansøgning

DropUd modtager altid gerne uopfordrede ansøgninger. Disse skal sendes til hovedmailen, mail@dropud.dk mærket ”Uopfordret ansøgning”.

DropUd søger ind imellem medarbejdere til vores ungebehandling, voksenbehandling og/ eller til vores aktiveringstilbud for borgere, som af forskellige årsager vurderes at have brug for en håndholdt indsats – f.eks. borgere med misbrug, kriminel baggrund eller personlighedsforstyrrelser.

Din profil kunne f.eks. se ud som følger:

Du er en dygtig, pædagogisk og udviklingsorienteret socialrådgiver – gerne med relevant efteruddannelse indenfor det behandlingsmæssige samt gruppeledererfaring.

Du forstår at møde unge og voksne i øjenhøjde – med omsorg og respekt. Du er eminent til at skabe kontakt, du er stærk i relationen, og du kan både trøste og give ”et kærligt spark”.

Du har faglig indsigt, viden og solid erfaring med systemisk familieterapi, løsningsfokuseret metode eller kognitiv adfærdsterapi og/ eller med andre evidensbaserede behandlingsprogrammer.

Du har kendskab til forskning og behandlingsmetoder i forhold til unges adfærdsproblemer og alvorlige følelsesmæssige forstyrrelser.

Du har færdigheder i og måske erfaring med at undervise professionelle og er vant til/ har mod på at gennemføre præsentationer i større fora.

Du har lyst til at indgå i DropUd’s øvrige opgaver og bidrage aktivt til udvikling og fornyelse af den specialiserede beskæftigelses- og behandlingsmæssige indsats i DropUd.

Du kan udtrykke dig klart og forståeligt skriftligt og mundtligt.

Du er som person robust, fleksibel, engageret & positiv og brænder for arbejdet med udsatte unge og voksne.

DropUd kan i samarbejde med deltageren og dennes kommunale sagsbehandler sammensætte det tilbud, der imødekommer deltagerens individuelle behov. Der lægges vægt på at kunne skræddersy tilbuddet og løbende tilpasse det, så det stemmer overens med behov og forudsætninger.

Personlig kontakt for yderligere information/ oplæg omkring vores arbejde kan ske ved henvendelse til DropUd på tlf. 30110200. Du kan også udfylde nedenstående formular, så kontakter vi dig.

Send en besked

8 + 3 =

DropUd:

Taastrup Hovedgade 98, 1. sal
2630 Taastrup

Telefon 3011 0200

Åbningstider:
Man-fre 09:00 – 15:00

Døgnvagt: 3048 0200
mail@dropud.dk
CVR.: 36033843

På vores hjemmeside kan du finde alle de nødvendige oplysninger.